« பொருட்கள் உலாவி

ஜனாதிபதி இராதாகிருஷ்ணன் பேரூரைகள் - தொகுதி 1

1952 முதல் 1956 முடிய குடியரசின் துணைத் தலைவராக டாக்டர்.இராதாகிருஷ்ணன் நிகழ்த்திய உரைகளின் தொகுப்பு

நூலாசிரியர்: கா.திரவியம்

முதல் / கடைசி பதிப்பு: 1963 / 1963

இணைக்கப்பட்ட சீட்டு: கட்டுரைகள், அரசியல்

விலை: ரூ.11