« பொருட்கள் உலாவி

ஜனாதிபதி இராதாகிருஷ்ணன் பேரூரைகள் - தொகுதி 2

1957 முதல் 1960 முடிய குடியரசின் துணைத் தலைவராக டாக்டர்.இராதாகிருஷ்ணன் நிகழ்த்திய உரைகளின் தொகுப்பு

நூலாசிரியர்: கா.திரவியம்

முதல் / கடைசி பதிப்பு: 1966 / 1966

இணைக்கப்பட்ட சீட்டு: கட்டுரைகள், அரசியல்

விலை: ரூ.12