« பொருட்கள் உலாவி

ஜனாதிபதி இராதாகிருஷ்ணன் பேரூரைகள் - தொகுதி 3

1952 முதல் 1962 முடிய டாக்டர்.இராதாகிருஷ்ணன் பல்வேறு பிரச்சனைகள் பற்றி நிகழ்த்திய உரைகளின் தொகுப்பு

நூலாசிரியர்: கா.திரவியம்

முதல் / கடைசி பதிப்பு: 1970 / 1970

இணைக்கப்பட்ட சீட்டு: கட்டுரைகள், அரசியல்

விலை: ரூ.8.5