« பொருட்கள் உலாவி

இமயத்தில் நூறு மைல்

இமயத்தில் சுமார் ஒரு மாதம் பயணம் செய்த அனுபவத்தை ஆசிரியர் இந்நாலில் கூறுகிறார்.

நூலாசிரியர்: எஸ்.அருண்

முதல் / கடைசி பதிப்பு: 1963 / 1971

இணைக்கப்பட்ட சீட்டு: பயணம்

விலை: ரூ.1.5