« பொருட்கள் உலாவி

30 கல்வெட்டுக்கள்

மூலம்,விளக்கவுரை,சென்னைப் பல்கலைக் கழகத்தின் 10 ஆண்டு வித்துவான் தேர்வுகளின் கேள்விகள் - மறுமொழிகள்.

நூலாசிரியர்: சுந்தரேச வாண்டையர்.வை

முதல் / கடைசி பதிப்பு: 1958 / 1992

இணைக்கப்பட்ட சீட்டு: வரலாறு

விலை: ரூ.39