« பொருட்கள் உலாவி

நால்வர் நான்மணி மாலை

சிவப்பிரகாச சுவாமிகள் அருளிச்செய்த நால்வர் நான்மணி மாலை, சென்னை கொ.இராமலிங்கத் தம்பிரான் விருத்தியுரையுடன்.

நூலாசிரியர்: ஐயன் பெருமாள் கோனார்

முதல் / கடைசி பதிப்பு: 1966 / 2000

இணைக்கப்பட்ட சீட்டு: சமயம், இலக்கியம்

விலை: ரூ.27