« பொருட்கள் உலாவி

சிறுபாணாற்றுப்படை

சங்க இலக்கியங்களுள் ஒன்றான பத்துப் பாட்டுகளுள் வரும், நல்லூர் நந்தனார் இயற்றிய சிறுபாணாற்றுப்படையிற்கு எளிய முறையில் உரை எழுதப்பட்டுள்ளது.

நூலாசிரியர்: வில்வபதி.கோ

முதல் / கடைசி பதிப்பு: 1987 / 1987

இணைக்கப்பட்ட சீட்டு: இலக்கியம்

விலை: ரூ.12.9