« பொருட்கள் உலாவி

புகழ் பெற்ற வழக்குகள்

பெரிய வழக்குகளைப் பற்றி கதை போல் ஆசிரியர் எழுதியுள்ளார்.

நூலாசிரியர்: துமிலன்

முதல் / கடைசி பதிப்பு: 1966 / 1982

இணைக்கப்பட்ட சீட்டு: கட்டுரைகள்

விலை: ரூ.4.9