« பொருட்கள் உலாவி

செய்திகள்

பத்திரிகைத் துறையில் பணியாற்றிய அனுபவத்துடன் ஒரு செய்தியை எப்படி பிரசுரிக்கலாம், எப்படிப் பிரசுரிகக் கூடாது என்று செய்தித்துறையில் உள்ளவர்களுக்கு விளக்கும் நூலாக அமைந்துள்ளது.

நூலாசிரியர்: செல்லையா.எம்

முதல் / கடைசி பதிப்பு: 1978 / 1995

இணைக்கப்பட்ட சீட்டு: கட்டுரைகள்

விலை: ரூ.11.9