« பொருட்கள் உலாவி

மலைக்கள்ளன்

எழுத்தாற்றல் மிக்க நாமக்கல் கவிஞரின் எழுதுகோலிலிருந்து உருவான ஒப்பற்ற நாவல்.

நூலாசிரியர்: நாமக்கல் கவிஞர்

முதல் / கடைசி பதிப்பு: 1942 / 1995

இணைக்கப்பட்ட சீட்டு: நாவல்கள்

விலை: ரூ.62.5