« பொருட்கள் உலாவி

திருமந்திரம் விரிவுரை - மூன்று தொகுதிகள்

திருமந்திரம் விரிவுரை-மூன்று தொகுதிகள் அடங்கியது.

நூலாசிரியர்: வரதராஜன்.ஜி

முதல் / கடைசி பதிப்பு: 2003 / 2006

இணைக்கப்பட்ட சீட்டு: இலக்கியம், சமயம்

விலை: ரூ.450