« பொருட்கள் உலாவி

பியர்ல்ஸ் ஆப் விஸ்டம் பஆர் தி ஆர்ட் ஆப் லிவிங் டுடே

Analytical Esaays on Thirukkral to reveal its prefect application to present day life situations.

நூலாசிரியர்: இராமசந்திரன்

முதல் / கடைசி பதிப்பு: 2007 / 2007

இணைக்கப்பட்ட சீட்டு: கட்டுரைகள்

விலை: ரூ.200