« பொருட்கள் உலாவி

டு வேர்ட்ஸ் எ பிரேவ் நியூ வேல்டு

Cirtical Essays on God, Science, Morality, Reality etc.,

நூலாசிரியர்: இராமசந்திரன்

முதல் / கடைசி பதிப்பு: 2007 / 2007

இணைக்கப்பட்ட சீட்டு: கட்டுரைகள், சமயம்

விலை: ரூ.120