« பொருட்கள் உலாவி

தி நெக்ஸ்ட் லாஜிக்கல் ஸ்டெப்

Essays to save the world.

நூலாசிரியர்: இராமசந்திரன்

முதல் / கடைசி பதிப்பு: 2007 / 2007

இணைக்கப்பட்ட சீட்டு: கட்டுரைகள்

விலை: ரூ.150