« பொருட்கள் உலாவி

அட்வன்சர்ஸ் இன் பொயட்ரி

Poems on various topics.

நூலாசிரியர்: சங்கரன்

முதல் / கடைசி பதிப்பு: 2007 / 2007

இணைக்கப்பட்ட சீட்டு: பாடல்கள், இலக்கியம்

விலை: ரூ.150