« பொருட்கள் உலாவி

நாடகமே உலகம்

நகைச்சுவை நிறைந்த முழுநீள நாடகம்.

நூலாசிரியர்: இராமசந்திரன்

முதல் / கடைசி பதிப்பு: 2007 / 2007

இணைக்கப்பட்ட சீட்டு: நாடகம்

விலை: ரூ.60